Krevní tlak a funkce levé komory srdeční u pacientů léčených antracykliny.

flag

Klin Onkol 2006; 19(5): 270-273.

Souhrn
Východiska: Posouzení vlivu léčby antracykliny na krevní tlak a funkci levé komory srdeční.
Soubor: 40 pacientů podstoupilo průměrně 6,5 roku od ukončení chemoterapie echokardiografické vyšetření a neinvazivní monitorování krevního tlaku. Soubor byl rozdělen na skupinu s vyšší (A, n=20) a nižší (B, n=20) ejekční frakcí.
Metody a výsledky: Statisticky jsme hodnotili (regresní analýza, Mann-Whitneyho test) naměřené a na věk 15 let normalizované hodnoty: systolický a diastolický tlak krve, ejekční frakci, frakcionální zkrácení a citlivost baroreflexu vypočtenou pomocí spektrální analýzy. V základních antropometrických ukazatelích, v dávce antracyklinů a rentgenového záření, v zastoupení diagnóz či podání kardioprotektivní medikace se porovnávané soubory nelišily. U skupiny B jsme zjistili signifikantně nižší získané i normalizované hodnoty frakcionálního zkrácení (p<0,001) a systolického tlaku krve (p<0,01) vzhledem ke skupině A, rozdíly v citlivosti baroreflexu jsme nenalezli. Zjistili jsme pozitivní korelaci mezi ejekční frakcí a systolickým tlakem krve v celém souboru (r=0,37; p<0,05). Závěry: Snížení systolického tlaku krve u osob s nižší ejekční frakcí může souviset s kardiotoxicitou protinádorové léčby. Je nezávislé na citlivosti baroreflexu.

Plný text v PDF