Liečba hormonálne nezávislého karcinomu prostaty.

flag

Klin Onkol 2006; 19(5): 277-278.

Súhrn
Molekulárna biológia karcinómu prostaty
Chemoterapia hormonálne nezávislého karcinómu prostaty
Miesto molekulárne targetovanej liečby v liečbe karcinómu prostaty
Záver

Plný text v PDF