Klin Onkol 2007; 20(4): 307-310.

Ekkrinný porokarcinóm (malígny ekkrinný poróm) je velmi zriedkavý zhubný nádor, ktorý má pôvod v ekkrinných potných žlazách. Tento tumor má zvyčajne dobrú prognózu, podla literárnych údajov však približne u 20% chorých nádor metastázuje lokálne a u ďalších 10% pacientov vzdialene metastázuje. Keďže ide o zriedkavý druh nádoru, optimálna liečba zatial nie je známa. Prezentujeme prípad 53-ročného pacienta, s úskaliami diagnostiky a liečby metastatického ekkrinného porokarcinómu. Osobitne chceme zdôrazniť neobvyklé miesta hematogénnej diseminácie (ústna dutina, vonkajší zvukovod, skrótum, skelet , kavernózne zmenená voluminózna metastáza v plúcach), a žial takmer absolútnu chemorádiorezistenciu tohto extrémne vzácneho novotvaru.

Plný text v PDF