Klin Onkol 2007; 20(4): 302-306.

Východiska: Primární testikulární lymfom (TL) je vzácné onemocnění vyskytující se převážně ve vyšší věkové skupině. Vzácný výskyt vede poměrně často k diagnostickým a terapeutickým pochybnostem. Metody: Retrospektivně jsme hodnotili soubor 33 nemocných z registru KLS z hlediska histologického a klinického a dalších 31 případů zhodnocených histology v rámci rutinní nebo konzultační praxe. Výsledky: Histologicky jde převážně o difúzní velkobuněčný B lymfom (DLBCL) (91%). Nejčastěji byla diagnóza zachycena v klinickém stadiu I E A (60%), ve 2 případech bylo diagnostikováno současné postižení CNS. Léčba spočívala ve všech případech v orchiektomii, 27 (82%) nemocných bylo dále léčeno systémovou chemoterapií. Profylaxe CNS byla použita celkem u 13 (48%) nemocných. Profylaktické ozáření skrota absolvovalo 7 nemocných. Při mediánu sledování 26 měsíců je celkové přežití ve 2 letech 82% a 2leté přežití bez progrese 74%. K relapsu došlo u osmi z 33 nemocných, z toho u dvou, kteří nebyli po orchiektomii dále léčeni. Závěry: Primární TL je v typickém případě DLBCL postihující starší muže a většinou je diagnostikován v klinickém stadiu I bez systémových příznaků. Prognóza nemocných není však tak dobrá, jak je tomu u odpovídající rizikové skupiny nodálního lymfomu. Vyskytují se i pozdní, často extranodální relapsy nemoci a to zejména u nemocných nedostatečně léčených v úvodu.

Plný text v PDF