Klin Onkol 2007; 20(4): 311-313.

Přibližně 60% pacientů s neuroblastomem je diagnostikováno s vysoce rizikovým onemocněním a přes intenzivní kombinovanou léčbu (chirurgické odstranění nádoru, radioterapie, vysokodávkovaná chemoterapie s ev. transplantací kostní dřeně) bývá téměř 60% těchto pacientů do dvou let postiženo recidivou onemocnění. Nadále jsou proto hledány nové terapeutické postupy včetně možností doléčení minimální reziduální choroby s důrazem na nízkou celkovou toxicitu. V in vitro podmínkách představují deriváty vitaminu A, retinoidy, jedny z nejúčinnějších induktorů buněčné diferenciace u neuroblastomu. Slibné účinky kyseliny retinové in vitro podnítily již v první polovině 80. let zájem o její in vivo aplikaci. Přirozený metabolit retinolu kyselina all-trans retinová (ATRA, Tretinoin, Vesanoid) je s úspěchem a minimální toxicitou využívána k léčbě akutní promyelocytární leukemie (APL). Vysokodávkovaná pulzní aplikace kyseliny 13-cis retinové (13-cis-RA, Izotretinoin, Roaccutane) v návaznosti na intenzivní kombinovanou léčbu byla s úspěchem použita ve studii fáze III CCG-3891 (Children’s Cancer Group), kdy podání 13-cis-RA významně prodloužilo přežívání bez příznaků choroby (Event-Free Survival, EFS) oproti skupině bez další léčby ( P = 0.027). K recidivě nádoru však nadále dochází u více než 50% pacientů s vysoce rizikovým neuroblastomem léčených intenzivní kombinovanou léčbou s následnou aplikací 13-cisRA. Syntetický retinoid N-(4-hydroxyfenyl)-retinamid (fenretinid, 4-HPR) při studiích in vitro inhiboval růst i těch buněčných linií neuroblastomu, jež se vyznačují rezistencí na kyselinu retinovou. Narozdíl od 13-cis-RA či ATRA nevede fenretinid k diferenciaci, nýbrž k apoptóze a nekróze maligních buněk. Fenretinid pravděpodobně působí nezávisle na receptorech RARs a RXRs, ačkoliv mechanizmy cytotoxicity fenretinidu dosud nejsou plně objasněny. Jedním z cytotoxických mechanizmů fenretinidu v neuroblastomových tkáňových kulturách je zvýšení hladin ceramidu přímo úměrné dávce 4-HPR. Jsou proto připravovány klinické studie s aplikací fenretinidu v kombinaci s modulátory ceramidového metabolizmu, které s fenretinidem in vitro prokazují synergický účinek.

Plný text v PDF