Klin Onkol 2007; 20(6): 369-376.

Hormonální léčba je nejúčinnější systémovou léčbou karcinomu prsu pro pacientky s pozitivními steroidními receptory. Nejpoužívanější hormonální léčbou v dnešní době je nadále tamoxifen. Jeho účinnost je však často limitovaná rezistencí nádorových buněk. Poznatky o intracelulárních signálních drahách získané v posledních letech vysvětlují některé možné mechanizmy vzniku rezistence. Patří k nim ztráta exprese nebo funkce estrogenového receptoru (ER) nebo progesteronového receptoru (PR), změny koregulačních proteinů ER, interference signálních drah receptorů růstových faktorů a ER, mutace nádorového supresoru p53, signální dráha PIK3 a změna farmakokinetiky tamoxifenu.

Plný text v PDF