Klin Onkol 2009; 22(Suppl 1): 16-19.

Zodpovědný gen: APC (chromozom 5q21- q22)

Typ dědičnosti: autozomálně dominantní(avšak až ve 20 % vznikají mutace de novo nebo je přítomen somatický mozaicizmus)

Genetické testování indikuje klinický genetik.


Pracoviště poskytující analýzu genů v ČR (pracovník odpovědný za analýzu genu):

  1. Ústav bi ologi e a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha (Ing. Jitka Štekrová CSc., jstek@lf1.cuni.cz)
  2. Onkologické centrum Nový Jičín (Ing. Arpád Boday, arpad.boday@onkologickecentrum. cz, Ing. Radka Sitková, radka.sitkova@onkologickecentrum.cz, Ing. Petra Riedlová, petra.riedlova@onkologickecentrum.
    cz)

Plný text v PDF