Klin Onkol 2009; 22(Suppl 1): 34-35.

Zodpovědný gen: PTCH (chr. 9q22.3)
Typ dědičnosti: autozomálně dominantní

Genetické testování indikuje klinický genetik.


Pracoviště poskytující analýzu genu v ČR (pracovník odpovědný za analýzu genu):
1. ÚBLG FN Praha‑Motol (MU Dr. Anna Křepelová, CSc., anna.krepelova@fnmotol.cz) – mutační analýza genu PTCH

Plný text v PDF