Klin Onkol 2009; 22(Suppl 1): 32-33.

Zodpovědné geny: CDKN2A (transkripční vari anty p16/ INK4a a p14/ ARF) – cyklin‑dependentní inhibitor kinázy 2A,chromozom 9p21 nebo další gen CDK4

Typ dědičnosti: autozomálně dominantní

Genetické testování indikuje klinický genetik.


Pracoviště poskytující analýzu genu v ČR (pracovník odpovědný za analýzu genu)

  1. Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno (RNDr. Eva Macháčková,Ph.D., emachack@mo u.cz) – mutační analýza CDKN2A (transkripčních variant p16/ INK4a a p14/ ARF)
  2. ÚBLG FN Praha‑Motol (MU Dr. Anna Křepelová, CSc., anna.krepelova@fnmotol.cz ) – mutační analýza CDKN2A
    (transkripčních variant p16/ INK4a a p14/ ARF)
  3. Onkologické centrum Nový Jičín
    (Ing. Arpad Boday, arpad.boday@onkologickecentrum.cz) – mutační analýza CDKN2A (transkripčních vari ant p16/ INK4a a p14/ ARF)

Plný text v PDF