Klin Onkol 2009; 22(Suppl 1): 20-22.

Zodpovědné geny: TP53 (17p13.1)
Typ dědičnosti: autozomálně dominantní

Genetické testování indikuje klinický genetik


Pracoviště poskytující analýzu genu v ČR (pracovník odpovědný za analýzu genu):

  1. ÚBLG, FN Praha‑Motol, V Úvalu 84, 150 00 (MU Dr. Anna Křepelová, CSc., (anna.krepelova@fnmotol.cz ) – mutační analýza genu TP53
  2. MOÚ, Žlutý kopec 7, Brno 656 53
    (RNDr. Eva Macháčková Ph.D., emachack@mou.cz) – mutační analýza genu TP53

Plný text v PDF