Hodnotenie vedľajších účinkov inhibítorov aromatázy v klinických a experimentálnych štúdiách

flag

Klin Onkol 2009; 22(3): 89-93.

Súhrn

Inhibítory aromatázy sú v súčasnosti farmaká prvého výberu v endokrinnej liečbe metastatickej rakoviny prsníka u postmenopauzálnych žien. Tieto látky budú v blízkej dobe pravdepodobne
predstavovať aj štandardnú adjuvantnú terapiu u pacientiek s hormón-závislou rakovinou prsníka,
či už samostatne alebo po aplikácii tamoxifénu. U liečby inhibítormi aromatázy je výskyt
niektorých nežiaducich účinkov spojených s aplikáciou tamoxifénu, akými sú endometriálny
nádor, mozgová príhoda alebo pľúcny tromboembolizmus, znížený. Zatiaľ otáznymi sú vedľajšie
účinky a bezpečnosť inhibítorov aromatázy pri dlhodobej aplikácii. Nevyhnutná bude kontrola
a zvládnutie osteoporózy spojená s ich podávaním, výsledky sa očakávajú z práve prebiehajúcich
štúdií. Rovnako potrebné budú dlhodobé štúdie, v ktorých sa objasnia účinky inhibítorov aromatázy
na lipidový metabolizmus a kardiovaskulárny systém.

Plný text v PDF