Liečba sunitinibom a hypotyreóza – kazuistika a prehľad literatúry

flag

Klin Onkol 2009; 22(4): 176-178.

Súhrn

Autori v práci uvádzajú kazuistiku pacienta so svetlobunečným karcinómom obličky, kde po nefrektómii
vznikli lokálne metastázy. Liečbo u voľby bol sunitinib. Po 20. cykle terapie sa verifikovala
ťažká hypotyreóza, vyžadujúca substitúci u tyroxínom. Zvýšené hodnoty TSH sa nájdu až u 70 %
a hypotyreóza až u 40 % takto liečených pacientov. Popisovaný je aj mechanizmus účinku sunitinibu.
Ukazuje sa koreláci a „nežiaduceho účinku“ lieku na lepší výsledok terapie karcinómu, ale
prospektívne štúdie chýbajú. Väčšina autorít súhlasí, že je nutné sledovať funkci u štítnej žľazy pri podávaní sunitinibu.

Plný text v PDF