Klin Onkol 2009; 22(4): 168-175.

Východiska: V práci hodnotíme léčebné výsledky u pacientů s osteosarkomem.
Soubor pacientů
a metody:
V období let 1997– 2006 jsme s touto diagnózou přijali 44 pacientů (27 chlapců
a 17 dívek). Průměrný věk byl 12,8 let (2,5–20,2 let). Lokalizované onemocnění mělo 41 pacientů
a generalizované onemocnění 3 pacienti. Použili jsme léčebný protokol severo americké kooperativní
skupiny dětské onkologie CCG 7921 POG 9351 INT 0133. Medián sledování byl 5,5 let
(2– 11 let).
Výsledky: U 40 pacientů jsme dosáhli kompletní remise. Relaps onemocnění jsme prokázali
u 18 pacientů. Zemřelo 17 pacientů (15krát progrese onemocnění, 1krát toxické úmrtí,
1krát sekundární leukemie). Celkové pětileté přežití (Overall Survival – OS) bylo 58,4 % a pětileté
přežití do selhání (Event Free Survival – EFS) 46,7 %. Pacienti s postižením končetin (n = 40) měli
pětiletý EFS 51 %. Pacienti s příznivou histologickou odpovědí (n = 22) měli pětiletý EFS 63,6 %,
naproti tomu nemocní s nepříznivou odpovědí (n = 18) měli pětiletý EFS 30,5 % (p = 0,009).
Závěr:
Výsledky léčby pacientů s osteosarkomy postihujícími končetiny a s příznivou histologickou odpovědí
na předoperační léčbu jsou velmi dobré. Osud pacientů s primárně generalizovaným
onemocněním a osteosarkomem v axiálních lokalizacích byl nepříznivý.

Plný text v PDF