Klin Onkol 2009; 22(4): 190.

Strouhal E., Němečková A.
Trpěli i dávní lidé nádory? Historie a paleopatologie nádorů, zvláště zhoubných.
Praha: Karolinum 2008. 193 str. ISBN 978-80-246-1481-6.Nakladatelství Univerzity Karlovy vydalo tuto knihu světově proslulého antropologa prof. MUDr. PhDr. Eugena Strouhala, DrSc., a odborné asistentky Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni RNDr. Aleny Němečkové, CSc. Autoři zahájili svůj paleopatologický výzkum v roce 1994. Výsledky shrnuli do 36 kapitol. Zpracovali literaturu o výskytu nádorů u žijících zvířat i u zvířat z paleontologických nálezů. Obsáhlé jsou kapitoly historie nádorů u lidí, na základě písemných pramenů a příkladů ikonografických zobrazení. Český projekt paleopatologického výzkumu autoři založili na multidisciplinárním přístupu soustavného vyhledávání a makroskopického vyhodnocování, na poznávání vnitřní struktury, používání zobrazovacích diagnostických metod a detailním histologickém posuzování. Vyhodnotili 40 vlastních případů. Z databáze 183 zhoubných nádorů, od neolitu do raného novověku, zpracovali přehled podle diagnostických skupin. Z těchto údajů sestavili frekvenci diagnóz, geografickou distribuci, srovnání diachronního růstu v Evropě a ve starém Egyptě a pokusnou představu o diachronním růstu ve starém světě. Probírají otázku zhoubných nádorů v paleolitu a mezolitu, zhoubných nádorů u mumií, chirurgické léčby, frekvence nádorů na populačních vzorcích, zhoubných novotvarů v minulosti České a Slovenské republiky a otázku kancerogenních vlivů dnes a v minulosti. Publikované výsledky studie svědčí pro to, že v živočišné říši se nádory vyskytovaly nejméně od druhohor. Nálezy maligních tumorů se objevují nesporně s neolitem a souvisí s existencí či vzestupem rizikových faktorů. Genom člověka je neustále ovlivňován faktory zevního prostředí a právem můžeme předpokládat, že dochází k deviacím. Kniha přináší i přes specifické vymezení problematiky poučení i neodborníkům a nesporně by ji měli mít ve své knihovně všichni, kdo se věnují onkologické tematice experimentálně, diagnosticky nebo léčebně. Budou v ní opakovaně nalézat nejen historické údaje, ale i argumenty, proč je třeba klást stále větší důraz na informovanost veřejnosti rizikových faktorech a na propagaci nádorové prevence.

Plný text v PDF