Prediktivní hodnota ultrazvukových parametrů, CA-125 a indexu rizika malignity u pacientek s karcinomem ovarií

flag

Klin Onkol 2011; 24(6): 435-442. DOI: 10.14735/amko2011435.

Souhrn
Východiska: Zhodnocení prediktivní hodnoty CA-125, ultrazvukových parametrů (US) a indexu rizika malignity (RMI) u karcinomu ovarií. Materiál a metody: 115 pacientek rozdělených do: 1) skupina A (n = 41) – ovariální malignita; skupina B (n = 74) – benigní ovariální nádor; 2) podskupina CA(a) s nízkým CA-125 (< 35 U/ml) (n = 64); podskupina CA(b) s mírně zvýšeným CA-125 (35–130 U/ml) (n = 26); podskupina CA(c) s vysokým CA-125 (> 130 U/ml) (n = 25). Výsledky: 1) pacienti ve skupině A byli starší (p < 0,05); ve skupině B převažoval CA-125 < 35 U/ml (p < 0,001); 2) CA- 125 < 35 U/ml bylo charakterizováno poměrně vysokým NPV, senzitivitou a specificitou (82,8 %; 0,732, resp. 0,716). Námi navrhované uspořádání hladin CA-125 do tří stupňů: a) < 35 U/ml; b) 35–130 U/ml; c) > 130 U/ml zvýšilo specificitu obou parametrů: CA125 = 35–130 U/ ml na 0,811, pro CA-125 > 130 U/ml až na 0,905 a PPV pro druhý z parametrů na 72,0 %; 3) US: a) nejvyšší senzitivitu, a tedy nejvyšší schopnost rozlišit pacientky postižené onemocněním prokázaly: nepravidelné ohraničení a přítomnost septa/růst (0,878, resp. 0,897); a) nejvyšší specificitu, a tedy nejvyšší schopnost rozlišit zdravé pacientky, prokázaly: jasné vyčlenění nádoru z okolní tkáně a nepřítomnost ascitu (0,811, resp. 0,932); c) přítomnost ascites měla nejvyšší PPP (100%), a byla tedy nejsilnějším prediktorem zhoubnosti; 4) RMI prokázalo poměrně vysoké NPV pouze pro RMI ≤ 200 (76,8 %); 4) následná analýza RMI v korelaci s navrhovaným odstupňováním CA-125 zvýšila prediktivní hodnotu RMI: a) podskupina CA(a): NPV a senzitivita pro RMI ≤ 200 (81,6 %, resp. 0,818) a NPV pro RMI > 200 (86,7 %); b) podskupina CA(b): specificita pro RMI ≤ 200 jako dobrý indikátor identifikace zdravých pacientek (0,929); c) podskupina CA(c): senzitivita pro RMI ≤ 200 jako dobrý indikátor identifikace nemocných pacientek (0,944). Závěr: CA-125 ani US jako jednotlivé indikátory nebyly přesné. RMI je dobrým indikátorem pouze v korelaci s CA-125.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2011435

Plný text v PDF