Klin Onkol 2013; 26(3): 219-220.

Souhrn

Východiska: Nikotin je vysoce návyková látka, která má dlouhotrvající účinky na somatický a nervový systém člověka. Závislost na tabáku je onemocnění chronického charakteru, které vyžaduje intenzivní a komplexní léčbu, při které je nutno zaměřit se na obě složky závislosti, a to jak psychickou, tak fyzickou. Je to onemocnění s vysokou tendencí k relapsu, i proto je jeho léčba dlouhodobá a vyžaduje velké odhodlání a motivaci ze strany pacienta. Soubor pacientů a metodika: Zaměřili jsme se na retrospektivní zhodnocení činnosti Centra léčby závislosti na tabáku za poslední tři roky (2010, 2011, 2012). Úspěšnost léčby hodnotíme s odstupem jednoho roku (proto úspěšnost za rok 2012 nyní ještě nelze hodnotit). Výsledky: V roce 2010 bylo v Centru léčby závislosti na tabáku FN Brno vyšetřených 57 nových pacientů, z toho 34 mužů a 23 žen. Průměrný věk pacientů byl 42,3 roku. Léčba byla úspěšná u 15 pacientů (26,3 %). V roce 2011 navštívilo naše centrum 40 nových pacientů, z toho 23 mužů a 17 žen. Průměrný věk pacientů byl 45 let. Léčba byla úspěšná u 13 (32,5 %) pacientů. V roce 2012 bylo vyšetřeno 50 nových pacientů, z toho 15 žen a 35 mužů. Průměrný věk 44,4 roku. Úspěšnost léčby je nutno hodnotit s odstupem roku, proto tento výsledek nyní ještě nemáme k dispozici. Závěr: Léčba závislosti na tabáku je důležitou součástí prevence kardiovaskulárních, plicních i onkologických onemocnění. V posledních třech letech naši ambulanci navštívilo celkem 147 nových pacientů s odhodláním přestat kouřit. Průměrný věk pacientů v našem souboru byl 43,9 roku, kdy je závislost často již plně rozvinutá. Do budoucna je nutno zaměřit prevenci zejména na nižší věkové kategorie, kde závislost obecně vzniká.

Plný text v PDF