Prekancerózy v gynekologii – endometrium

flag

Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 52-53. DOI: 10.14735/amko2013S52.

Souhrn

Prekancerózy endometria jsou histopatologicky a molekulárně definované léze, jež s vysokým rizikem mohou vést k rozvoji zhoubného nádoru těla dělohy. Incidence má stoupající tendenci. Prekancerózou I. typu karcinomu endometria je atypická hyperplasie endometria, vznikající na hyperestrinním pozadí. Prekurzorem karcinomu endometria II. typu, ke kterému řadíme i uterinní serózní karcinom, je karcinoma in situ endometria. Základní léčebnou modalitou u obou typů prekanceróz je hysterektomie s oboustrannou adnexetomií. U histologicky prokázané atypické hyperplasie endometria lze jako fertilitu zachovávající postup u mladých žen volit hormonální terapii gestageny. I přes znalost jasně popsaných přednádorových lézí jsou možnosti screeningu karcinomu endometria výrazně limitované.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2013S52

Plný text v PDF