Hodnocení kvality života pacientů na onkologickém oddělení – pilotní studie

flag

Klin Onkol 2013; 26(6): 404-408. DOI: 10.14735/amko2013404.

Souhrn

Východiska: V onkologické péči by neměl být hlavní důraz kladen jen na prodloužení délky života, ale také na kvalitu života pacienta. Cílem výzkumu bylo zjistit kvalitu života pacientů s vyčerpanými možnostmi specifické protinádorové léčby, hospitalizovaných na onkologické klinice FN v Ostravě. Soubor pacientů a metody: V rámci pilotní studie tvořilo výzkumný soubor 93 pacientů onkologické kliniky FN Ostrava s Karnofského skóre < 60. Pro měření kvality života byl použit dotazník EORTC QO - C30. Výsledky: Celkové skóre kvality života bylo zjištěno 49 %. Při opakovaném měření signifikantně pokleslo na 37 % (p < 0,001). Ve funkční škále kvality života hodnotili pacienti nejhůře rolovou funkci (47,3; 95% CI 42,6– 52,1) a sociální funkce (48,0; 95% CI 42,5 -53,5). Při hodnocení symptomatické škály uvedli pacienti největší problém s únavou (48,8; 95% CI 44,8– 52,8) a bolestí (44,5; 95% CI 39,2– 48,8). Při opakovaném měření byl zjištěn statisticky významný pokles v kvalitě života ve funkční škále ve všech doménách, v symptomatické škále v doméně únava, bolest a dušnost (p < 0,01). Dále byla zjištěna souvislost mezi nižší celkovou kvalitou života a horší úrovní fyzických funkcí (r = 0,8047), sociálních vztahů (r = 0,7796), únavou (r = 0,8166) a intenzitou bolesti (r = 0,8282). Závěr: Pacienti v paliativní péči hospitalizovaní na onkologickém oddělení hodnotí svoji kvalitu života jako sníženou. Vhodnějším prostředím poskytované péče by mohla být domácí hospicová péče nebo hospic.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2013404

Plný text v PDF