Odhady incidence, prevalence a počtu onkologických pacientů léčených protinádorovou terapií v letech 2015 a 2020 – analýza Národního onkologického registru ČR

flag

Klin Onkol 2015; 28(1): 30-43. DOI: 10.14735/amko201530.

Souhrn

Východiska: Česká republika se celosvětově řadí mezi země s největším zastoupením onkologických pacientů, což v důsledku vede k potřebě prospektivního modelování epidemiologie nádorových onemocnění, jako je incidence, prevalence a počet pravděpodobně léčených pacientů. Tento článek prezentuje odhady incidence, prevalence a počty pacientů pravděpodobně léčených pro nejčastější nádorová onemocnění v ČR pro roky 2015 a 2020. Odhady jsou prezentovány po stadiích a dále dle jednotlivých fází léčby pacienta v podobě počtu nově diagnostikovaných pacientů, pacientů s progresí/ relapsem v neterminální fázi a pacientů v terminální fázi léčby. Pacienti a metody: Analýza byla provedena na datech Národního onkologického registru z období 1977– 2011 s vyloučením záznamů diagnostikovaných z listu o prohlídce zemřelého a při pitvě. Celkem jsme uvažovali více než 1,7 milionu záznamů onkologických pacientů. Statistický model kalkuloval odhady incidence, prevalence a počtu pravděpodobně léčených pacientů pouze s využitím populačních dat a s ohledem na měnící se demografickou strukturu populace ČR a klinické stadium nádoru při diagnóze. Výsledky: S ohledem na nejčastější onkologické diagnózy, naše analýza predikuje 89%, 15%, 31% a 32% nárůst v incidenci zhoubného novotvaru (ZN) prostaty, tlustého střeva a konečníku, prsu u žen, resp. plic v ČR v roce 2020 vzhledem k datům za rok 2011, což u těchto diagnóz představuje predikovanou incidenci ve výši 13 153, 9 368, 8 695, resp. 8 604 nově diagnostikovaných pacientů. V prevalenci v roce 2020 (opět vztaženo k roku 2011) pak predikujeme pro ZN prostaty, tlustého střeva a konečníku, prsu u žen a plic nárůst ve výši 140 %, 40 %, 51 %, resp. 17 %, což v případě ZN prostaty a ZN prsu u žen znamená překročení hranice 100 000 onkologických pacientů s historií daného onemocnění. Prediktivní odhady počtu pravděpodobně léčených pacientů se ZN prostaty, tlustého střeva a konečníku, prsu u žen a plic v ČR pro rok 2020 jsou 23 652, 14 006, 14 759, resp. 8 272. Závěr: Naše analýza potvrzuje výrazné zvýšení incidence a prevalence nádorových onemocnění v ČR v letech 2015 a 2020 a u vybraných diagnóz prezentuje počty pacientů, kteří budou v letech 2015 a 2020 pravděpodobně vyžadovat protinádorovou léčbu. Tyto odhady mohou sloužit k analýze rizik, monitorování kvality léčby a k optimalizaci ekonomických nákladů souvisejících s onkologickou péčí.

http://dx.doi.org/10.14735/amko201530

Plný text v PDF