Klin Onkol 2015; 28(1): 57-61. DOI: 10.14735/amko201557.

Souhrn

Východiska: Sarkomatoidní karcinom (sarcomatoid carcinoma – SARC) plic patří mezi velmi vzácné a agresívní typy nemalobuněčného karcinomu plic. Jedná se o skupinu nízce diferencovaných karcinomů s částečnou sarkomatoidní diferenciací nebo přímo s komponentou sarkomu. Charakteristickým nálezem bývá objemný nádor se sklonem k invazi, brzká rekurence a systémové metastazování. Případ: Autoři prezentují případ SARC u 77leté pacientky. Předoperační staging prokázal sarkomatoidní karcinom dolního laloku levé plíce bez generalizace na PET CT, ale s infiltrací více než 2/ 3 bránice. Byla provedena resekce – dolní lobektomie s resekcí bránice a náhradou svalovým lalokem z m. latissimus dorsi na cévní stopce. Histologický nález potvrdil diagnózu sarkomatoidního (pleomorfního) karcinomu pT3N0M0. Pacientka prodělala adjuvantní chemoterapii, za 20 měsíců došlo k relapsu a systémové diseminaci nádoru, pacientka zemřela 21 měsíců od operace.

http://dx.doi.org/10.14735/amko201557

Plný text v PDF