Psychologické aspekty nitrožilní léčby v onkologii a tolerance dlouhodobých žilních vstupů

flag

Klin Onkol 2015; 28(6): 426-430. DOI: 10.14735/amko2015426.

Souhrn

Východiska:  Tento příspěvek se zabývá problematikou psychiky pacientů v průběhu nitrožilní léčby. Jelikož jakýkoliv zásah do fyzické integrity jedince se nutně musí odrazit i v jeho psychické rovině, rozhodli jsme se provést průzkum zabývající se tolerancí nitrožilní léčby u onkologicky nemocných. Zvláště jsme se pak zaměřili na snášenlivost dlouhodobých žilních vstupů.

Soubor pacientů a metody:  Cílem této studie bylo deskriptivně popsat povědomí pacientů o způsobu podání parenterálních léčiv, rizicích při aplikaci a rozdílech mezi podáním léčiv do centrálního a periferního řečiště. Ke sběru dat byl sestaven vlastní dotazník, který obsahoval 21 otázek. Následně byl rozdán pacientům na onkologickém oddělení a stacionáři onkologických ambulancí v nemocnici Nový Jičín. Pacienti podepsali informovaný souhlas se sběrem dat. V rámci analýzy dat pak bylo použito 100 validních dotazníků.

Výsledky: Výsledky studie obecně poukazují na to, že pacienti nesnášejí žilní odběry a nitrožilní léčbu optimálně. Nemocní, kteří nějakou formu žilního vstupu mají, s ním jsou většinou spokojeni a vstup tak plní svůj cíl, tedy maximální komfort pacienta.

Závěr:  Z výsledků je patrné, že většina pacientů sice o možných alternativách aplikace parenterálních léčiv ví, nicméně jejich informace o této problematice jsou nedostatečné. Valná většina pacientů by zavedení dlouhodobého vstupu doporučila ostatním pacientům.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2015426

Plný text v PDF