Antiproliferační účinek analog somatostatinu – analýza dat a klinické aplikace v kontextu výsledků studie CLARINET

flag

Klin Onkol 2016; 29(4): 253-258. DOI: 10.14735/amko2016253.

Východiska: Somatostatinová analoga (SSA) jsou již více než dvě desetiletí využívána k léčbě hormonálních syndromů spojených s neuroendokrinními nádory. V posledních letech dvě randomizované placebem kontrolované klinické studie fáze III prokazují jejich antiproliferační účinek. Protinádorový účinek oktreotidu LAR (long-acting repeatable) byl prokázán v randomizované, placebem kontrolované studii fáze III PROMID. Antiproliferační efekt lanreotidu autogel byl prokázán v mezinárodní multicentrické placebem kontrolované studii fáze III CLARINET. Lanreotid v léčbě pa cientů s metastatickým gastroenteropankreatickým neuroendokrinním nádorem (GEP-NET) signifi kantně prodlužuje dobu přežití bez známek progrese onemocnění. Vzhledem k bio logické odlišnosti GEP-NET může být oddálení progrese onemocnění obtížné, závisí na původu primárního nádoru a funkčním stavu. Cíl: V souhrnném článku analyzuji data potvrzující roli SSA, se zaměřením na lanreotid, jako antiproliferačních látek v léčbě pa cientů s GEP-NET. Závěr: Studie CLARINET dnes představuje nejsilnější randomizovanou studii zabývající se antiproliferačním efektem SSA u pa cientů s GEP-NET. Medián přežití bez progrese v základní studii CLARINET nebo v její open-label extenzi při léčbě lanreotidem byl 32,8 vs. 18 měsíců při léčbě placebem. Včasné zahájení léčby přináší pa cientům benefi t v oddálení progrese onemocnění. Nyní je doporučena léčba lanreotidem u pa cientů s dobře diferencovaným metastatickým grade 1 a grade 2 GEP-NET (tedy s Ki-67 proliferačním indexem < 10 %) lokalizovaným v pankreatu, tenkém střevě nebo v případě neznámého prima, nezávisle na rozsahu jaterního postižení. Dostupná data prokazují, že léčba lanreotidem významně prodlužuje čas do progrese u pa cientů s metastatickým GEP-NET.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2016253

Plný text v PDF