Sentinelová uzlina u melanomu – studie provedená v jižní Brazílii

flag

Klin Onkol 2016; 29(4): 274-278. DOI: 10.14735/amko2016274.

Východiska: Přítomnost nebo nepřítomnost metastáz lymfatických uzlin je nejdůležitějším prognostickým faktorem pro přežití a recidivy u pacientů s kožním melanomem. Mezi odborníky
se vedou spory, zda je vhodné či nikoli provést biopsii sentinelové uzliny u pacientů s melanomem, i když v současné době je tento názor podporován většinou standardních guidelines. Provedli jsme tuto studii s cílem určit, kteří pacienti jsou náchylnější k pozitivnímu nálezu v populaci s vysokou mírou melanomu na jihu Brazílie. Materiály a metody: Provedli jsme studii u 62 po sobě jdoucích pacientů, kteří podstoupili biopsii sentinelové uzliny od roku 2003 do prvních měsíců roku 2015 ve městě Blumenau, Santa Catarina, Brazílie. Výsledky: Breslow tloušťka, ulcerace, nodulární podtyp a stadium Clark IV byly spojeny se stavem pozitivní sentinelové uzliny (p ≤ 0,05). Diskuze: I když přetrvávají rozpory, zda tento postup provádět, většina guidelines tuto indikaci stále podporuje. Abychom však snížili ekonomické i fyzické náklady, je nutné pokusit se vytipovat pacienty náchylnější k výskytu pozitivních lymfatických uzlin a ty pak případně v budoucnosti indikovat k operaci. Tato specifi cká skupina pacientů by mohla mít z další léčby největší benefit.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2016274

Plný text v PDF