Současné postavení systémové chemoterapie v léčbě karcinomu žaludku – přínos, či zhoršení kvality života?

flag

Klin Onkol 2016; 29(4): 245-246.

Karcinom žaludku je onemocnění s trvale klesající incidencí mající v případě lokálně pokročilého stadia a metastatického onemocnění závažnou prognózu. Ročně je nově dia gnostikováno téměř
milion karcinomů žaludku (951 600, publikováno za rok 2012) a v 723 100 případů je karcinom žaludku příčinou smrti.

Plný text v PDF