Konsenzuální doporučené postupy ESMO pro léčbu pa cientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

flag

Klin Onkol 2016; 29(6): 469-470.

Nedávno byla publikována nová verze konsenzuálních guidelines European Society for Medical Oncology (ESMO), která vznikla na základě aktuálně dostupných důkazů a jež má napomoci při léčbě a péči o pa cienty s metastatickým kolorektálním karcinomem (metastatic colorectal cancer – mCRC).

Plný text v PDF