Kvalita života, úzkost a deprese u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy během krátkodobé hypotyreózy indukované vysazením levothyroxinu

flag

Klin Onkol 2016; 29(6): 439-444. DOI: 10.14735/amko2016439.

Východiska: Sledovali jsme kvalitu života (quality of life – QOL), výskyt úzkosti a deprese u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy jak během léčby levothyroxinem, tak při jeho vysazení potřebném při celotělové scintigrafii (whole-body scanning – WBS). Metody: Do studie byli zařazeni pacienti s diferencovaným karcinomem štítné žlázy, kteří měli podstoupit WBS. Byli vyšetřováni ve dvou časových bodech – den před a měsíc po vysazení levothyroxinu. Pacienti vyplnili v obou časových bodech dotazníky WHOQOL-BREF, BDI-II a HADS. Byly odebrány vzorky krve ke stanovení hladin TSH, Tg a TgAb. Výsledky: Do studie bylo zařazeno 29 subjektů (11 mužů) průměrného věku 42,6 ± 14,1 let. Od prvního do druhého časového bodu se hladiny TSH zvýšily 0,73 na 106,9 U/ml a u Tg se průměrné hladiny zvýšily z 20,4 na 63,6 ng/ml. QOL skóre bylo kleslo ve čtyřech ukazatelích (fyzické zdraví: z 67,8 na 25,7; psychologické: z 58,9 na 38,9; sociální vztahy: z 67,5 na 56; prostředí: z 57,2 na 48,8). Pacienti také pociťovali větší depresi (ze 48,3 na 93,2 %) a úzkost (ze 65,5 na 89,6 %). Všechny změny byly statisticky významné (p < 0,005). Závěr: Zjistili jsme po krátkodobé hypotyreóze snížení QOL, zejména v ukazatelích fyzického zdraví a psychologické kondice. Také jsme zjistili výrazné zvýšení depresí a úzkosti po vysazení levothyroxinu. Naše nálezy podporují u těchto pacientů využití jiných metod léčby, které využívají rhTSH. V průběhu krátkodobé hypotyreózy může být užitečná k překonání příznaků i psychoonkologická podpora. Nicméně s ohledem na reverzibilitu symptomů může být účinnější prostá podpůrná péče.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2016439

Plný text v PDF