Dlouhé nekódující molekuly RNA jako regulátory mitogenem aktivované proteinkinázové dráhy (MAPK) v nádorech

flag

Klin Onkol 2018; 31(2): 95-102. DOI: 10.14735/amko201895.

Úvod: Mitogenem aktivovaná proteinkinázová dráha (MAPK) přispívá k regulaci mnoha buněčných funkcí, jako je proliferace a diferenciace buněk, mobilita a apoptóza. Extracelulární signálně regulovaná kináza 1/2 (ERK1/2), c-Jun N-terminální kináza (JNK) /p38 a ERK5 jsou tři hlavní moduly v této dráze. Kaskády Raf-ERK1/2 a JNK přispívají k proliferaci buněk, migraci a přežití a jsou hlavními regulátory maligního fenotypu. Tato dráha je sama regulována několika vnějšími signály, stejně jako bočními signály z jiných signálních drah, které vytvářejí komplexní síť. Dlouhé nekódující RNA (lncRNA) jako hlavní modulátory genové exprese na transkripční a posttranskripční úrovni a také regulují tuto dráhu. Kromě toho můžou lncRNA sloužit jako biomarker a cíl nových léčebných strategií u pacientů s nádory. Cíl: Prozkoumat roli lncRNA v regulaci dráhy MAPK. Závěr: Vzhledem k úloze této dráhy v patogenezi několika typů nádorů dochází ke změnám exprese lncRNA, které vedou ke změnám v dráze MAPK, což vede k inhibici apoptózy a indukci buněčné proliferace a migrace. Některé lncRNA se navíc podílejí na spojení mezi MAPK a jinými drahami souvisejícími s nádory, jako je dráha PI3K/Akt prostřednictvím regulace určitých sdílených proteinů mezi těmito drahami. Na základě dostupnosti některých protinádorových léčiv, modulujících tuto dráhu, by identifikace lncRNA, ovlivňující tuto dráhu pomohla při vytváření účinných terapií

http://dx.doi.org/10.14735/amko201895

Plný text v PDF