Kožné a podkožné metastázy adenokarcinómu ako dominujúca klinická manifestácia malignity neznámeho pôvodu – opis prípadu

flag

Klin Onkol 2018; 31(2): 143-147. DOI: 10.14735/amko2018143.

Východiská: Kožné metastázy postihujú 0,6–10,4 % všetkých pacientov s malígnym nádorovým ochorením. Približne u 4,4–14,5% z nich ostane primárne origo neobjasnené. Prípad: Autori opisujú prípad 68-ročného muža s rozsiahlymi nádorovými metastázami v koži a mäkkých tkanivách, ktoré predstavovali prvú a dominujúcu klinickú manifestáciu neznámeho onkologického ochorenia. Fyzikálne a CT zobrazovacie vyšetrenia potvrdili mnohopočetné kožné a podkožné uzly na krku, hrudníku, bruchu, driekovej oblasti a pravom predlaktí, ako aj v sedacom a bedrovom svale a mäkkých tkanivách proximálnej časti ľavého stehna. Mikroskopické vyšetrenie odhalilo metastázu adenokarcinómu rastúceho v tubuloglandulárnych formáciách s ľahkým stupňom hlienoprodukcie. Imunohistochemicky bol pozitívny na cytokeratín 7 a karcinoembryonálny antigén a negatívny na cytokeratín 20, CDX-2, TTF-1 a prostatický špecifický antigén. Na základe histomorfológie a imunofenotypu patológ zvažoval origo v žalúdku alebo biliopankreatickom trakte. Ďalšími vyšetreniami sa však primárnu léziu nepodarilo jednoznačne identifikovať. Záver: Stanovenie origa kožných metastáz môže byť náročnou problematikou pre klinikov aj patológov. Nami opisovaný prípad je nezvyčajný, nakoľko rozsiahle kožné a podkožné metastázy prestavovali prvý a dominujúci klinický prejav adenokarcinómu, ktorého origo ostalo neobjasnené. Toto zvláštne správanie nádoru môže napovedať, že šírenie a kolonizácia metastatických karcinómových buniek do kože a mäkkých tkanív môže byť špecifický biologický proces.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2018143

Plný text v PDF