Exprese ncRNA spojené s P21 aktivovaná poškozením DNA u karcinomu močového měchýře

flag

Klin Onkol 2019; 32(4): 277-280. DOI: 10.14735/amko2019277.

Úvod: Dlouhé nekódující ribonukleové kyseliny (long non-coding ribonucleic acids – lncRNA) jsou v poslední době vzhledem ke své úloze v procesu karcinogeneze předmětem zkoumání vědců zabývajících se nádory. Tyto transkripty regulují kritické kroky v normálních buněčných procesech, takže dysregulace jejich exprese se účastní patogeneze karcinomů. Z důvodu své blízkosti k lokusu CDKN1A má ncRNA spojená s P21 aktivovaná poškozením DNA (P21-associated ncRNA DNA damage activated – PANDA) v tomto ohledu zvláštní pozici. Podílí se na regulaci reakce na poškození DNA, stárnutí buněk a proliferace. Materiály a metody: V této studii jsme metodou kvantitativní polymerázové řetězové reakce hodnotili expresi této lncRNA ve tkáních karcinomu močového měchýře, sousedních nerakovinných tkání (adjacent non-cancerous tissues – ANCT) a v normálních vzorcích močového měchýře. Výsledky: Nebyl detekován žádný významný rozdíl v expresi PANDA, a to ani mezi nádorovými tkáněmi a ANCT (poměr exprese = 1,75; p = 0,11) nebo mezi nádorovými tkáněmi a normálními tkáněmi (poměr exprese = 2,72; p = 0,57). Úroveň exprese této lncRNA nebyla spojena s žádnými demografickými ani klinickými údaji o pacientech, jako je grade nádoru nebo recidiva, ani s rizikovými faktory souvisejícími s rakovinou, mezi něž patří např. kouření cigaret nebo závislost na opiu. Závěr: Tato studie tedy naznačuje, že PANDA není zapojena do patogeneze karcinomu močového měchýře. Hodnocení exprese jiných lncRNA by mohlo pomoci při identifikaci biomarkerů pro tyto karcinomy.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2019277

Plný text v PDF