Vztah mezi polymorfismem XPG rs17655G>C a XPF rs1799801T>C a náchylností k malignímu melanomu kůže: důkazy ze studie případů a kontrol, systematický přehled a metaanalýza

flag

Klin Onkol 2020; 33(3): 184-194. DOI: 10.14735/amko2020184.

Východiska: Předchozí studie ukázaly souvislost mezi polymorfizmem XPG rs17655G>C a XPF rs1799801T>C a rizikem maligního melanomu kůže (cutaneous malignant melanoma – CMM). Jejich výsledky jsou ale nekonzistentní nebo dokonce protichůdné. Cílem této metaanalýzy bylo tedy vyhodnotit souvislost polymorfizmu XPG rs17655G> C a XPF rs1799801T> C s rizikem CMM. Metody: Do 15. října 2019 bylo provedeno komplexní vyhledávání literatury v databázích PubMed, Web of Science, Scopus, SciELO a CNKI s cílem identifikovat relevantní studie. Kromě toho byla provedena studie případů a kontrol s cílem vyhodnotit souvislost XPF rs1799801T> C s rizikem CMM v íránské populaci. Pro odhad síly souvislostí byly použity hodnoty odds ratio (OR) a 95% intervalu spolehlivosti (CI). Výsledky: Bylo vybráno celkem 12 studií, a to 9 studií zabývajících se XPG rs17655G> C s 5 362 případy a 7 195 kontrolami a 3 studie zabývající se XPF rs1799801T> C s 803 CMM případy a 737 kontrolami. Souhrnné údaje svědčily o tom, že v modelu heterozygotů byl polymorfizmus XPF rs1799801T> C významně spojen se zvýšeným rizikem CMM (CT vs. TT: OR = 1,313, 95% CI 1,062–1 624; p = 0,012). Nicméně v celkové populaci a ve skupinách podle etnické příslušnosti nebyl polymorfizmus XPG rs17655G> C významně spojen s rizikem CMM. Analýza podskupin ukázala významnou asociaci mezi polymorfizmem XPG rs17655G> C a CMM ve skupině studií, ve kterých byla použita metoda PCR-RFLP. Závěr: Tato metaanalýza odhalila, že polymorfizmus XPFrs1799801T>C může být rizikovým faktorem pro rozvoj CMM. Nekonzistence našich souhrnných údajů s předchozími metaanalýzami svědčila o tom, že polymorfizmus XPG rs17655G> C není spojen s rizikem CMM.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2020184

Plný text v PDF