Klin Onkol 2020; 33(Suppl 3): 4.

Hepatocelulární karcinom (HCC) byl ještě před čtvrt stoletím vzácnou malignitou s velmi omezenými léčebnými možnostmi a tristními léčebnými výsledky. Nemocní se počítali na pracovištích v jednotkách za rok, pokud se vůbec podařilo jaterní lézi správně dia­gnostikovat. Převládala léčba symptomatická pokročilých stad onemocnění, pak lokální způsoby léčby; ze systémové terapie to byl doxorubicin, kterým jsme se snažili změnit nepříznivý průběh chirurgicky neřešitelného onemocnění. Nezdravý životní styl se zvýšeným požíváním alkoholu, obezitou, diabetem jako civilizačními nemocemi a cestování do míst s vysokým rizikem hepatitidy C, posléze pak příchod zahraničních zaměstnanců a dělníků z těchto zemí způsobily, že i v našich podmínkách se stal HCC poměrně běžným onemocněním.

Dia­gnostika a léčba HCC prochází jako u všech onkologických dia­gnóz rychlým rozvojem, rozvíjejí se screeningové programy. Nová data je však třeba podrobovat přísným hodnoticím kritérm. Polovina všech nemocných pochází z Číny, a proto nelze přebírat výsledky a závěry stud z této oblasti automaticky pro naši populaci.

Přední čeští odborníci zabývající se hepatolog, patologickou anatom, transplantolog, radiodia­gnostikou, chirurgickou léčbou jater a systémovou terap připravili supplementum představující „state of the art“ v péči o nemocné s HCC. Možná že než zaschne tiskařská čerň na těchto stránkách, objeví se nové postupy a léčebné kombinace. V blízké době očekáváme hlavní posun ve výzkumu genomického profilování nádoru a v testování nových léčebných molekul a postupů v „basket“ studch, kdy nebude nosnou informací pacientova dia­gnóza, ale genetická informace společná pro několik nádorových skupin. Doufejme, že tato cesta, která si razí již svoji klinickou dráhu u sarkomů, nádorů slinných žláz, nemalobuněčného plicního karcinomu a mnohých dalších, včetně pediatrických nádorů, přinese pozitivní výsledky i u tohoto agresivního onemocnění, kterým HCC nepochybně je.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Plný text v PDF