Benigní lymfoidní hyperplazie imitující oligometastázu nemalobuněčného karcinomu plic po stereotaktické ablační radioterapii

flag

Klin Onkol 2022; 35(6): 482-485. DOI: 10.48095/ccko2022482.

Východiska: Benigní lymfoidní hyperplazie (BLH) je vzácné lymphoproliferativní onemocnění normálních B-lymfocytů, přičemž někdy je obtížné odlišit jej od malignity. Popis případu: Muž ve věku 87 let s lokalizovaným nemalobněčným karcinomem plic (non-small cell lung cancer – NSCLC) v anamnéze byl přijat pro zhodnocení a léčbu elastického solidního tumoru v levé supraklavikulární jamce jeden rok po stereotaktické ablační radioterapii (SABR). Celotělová PET ukázala vysoký uptake 18F-fluorodeoxyglukózy v levé supraklavikulární jamce a byla dia­gnostikována oligometastáza. V T2-váženém obraze byl tumor homogenně hypersignální při homogenním zesílení signálu po podání kontrastní látky. Jelikož po palpačním vyšetření a MR nálezy neodpovídaly metastáze NSCLC, byla provedena bio­psie. Patologické a imunohistochemické vyšetření odhalilo, že léze má původ v BLH. Závěr: U pacienta s podezřením na oligometastázu po SABR při NSCLC je před provedením SABR pro oligometastázu nutná opatrnost, a to kvůli případnému výskytu BLH.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2022482

Plný text v PDF