Tebentafusp

flag

Klin Onkol 2022; 35(6): 502-507.

Uveální melanom, i když je nejčastější nitrooční malignitou u dospělých, je celkově vzácným novotvarem s výskytem 5 případů na 1 mil. obyvatel a s rizikem rozvoje metastatického onemocnění u 20–30 % pacientů do 5 let od dia gnózy a u 50 % pacientů do 15 let [1–3]. S ohledem na bio logické charakteristiky uveálního melanomu, např. nízkou mutační nálož, nepřináší léčba metastatických onemocnění s využitím imunoterapie inhibitorů kontrolních bodů srovnatelně dobré výsledky známé u melanomu kožního, nehledě na omezení úhrad z veřejného
zdravotního pojištění [4–6]. Naprosto zásadní molekulou se tak pro tuto dia gnózu a vybrané pacienty stává tebentafusp.

Plný text v PDF