Vzácné choroby provázené hypergamaglobulinemií a zánětlivými projevy

flag

Klin Onkol 2023; 36(1): 76.

Zdeněk Adam, Luděk Pour, David Zeman a kol.

Grada 2022, 1. vyd., 336 s. ISBN: 978-80-271-3709-1.

Kniha prof. Adama a kolektivu autorů, která právě vychází, poměrně obsáhle pojednává o vzácných chorobách, jejichž podkladem je získaná porucha imunity, která však nemá znaky autoimunitních nemocí.

V úvodu knihy autoři zdůrazňují skutečnost, že v běžné klinické praxi se můžeme setkat s pacienty se zvýšenou hodnotou celkové bílkoviny, která je součástí panelu bio­chemických laboratorních vyšetření. V tomto případě je nutno doplnit analýzu koncentrace imunoglobulinů IgA, IgG a IgM. Diferenciálně dia­gnosticky pak odlišujeme monoklonální a polyklonální zvýšení imunoglobulinů, přitom příčin polyklonálního zvýšení imunoglobulinů je mnohem více než je tomu u monoklonálních imunoglobulinů.

Autoři se ve své publikaci zaměřili na pět vzácných chorob, které jsou provázeny zvýšenou tvorbou polyklonálních imunoglobulinů a mohou imitovat malignitu – Castlemanovu chorobu, onemocnění asociované s imunoglobulinem IgG4, idiopatickou retroperitoneální fibrózu, Rosaiovu-Dorfmanovu chorobu a syndrom Schnitzlerové. Uvedené patologické stavy se vyskytují zřídka a mohou mít ně­kte­ré společné charakteristiky. Jejich rozpoznání může být relativně obtížné, přesto však nesmírně důležité pro dia­gnostiku, včetně té diferenciální, a pro léčbu.

V publikaci je nejprve podrobně rozebrána diferenciální dia­gnostika hypergamaglobulinemie, která by neměla uniknout pozornosti kliniků, a to nejen hematologů či klinických onkologů, ale i internistů. V dalších kapitolách jsou u jednotlivých dia­gnóz velmi podrobně rozebrány možnosti dia­gnostiky a moderní léčby v roce 2022. Nedílnou součástí knihy jsou pak kapitoly věnované mnohočetnému myelomu a Waldenströmově makroglobulinemii, jejichž časná dia­gnostika, jak sami autoři zdůrazňují, je zásadní pro optimalizaci léčby i prognózu nemocných.

Tato kniha zkušených autorů se jistě stane vhodnou pomůckou pro klinické lékaře, kteří se ve své praxi setkávají s hematologickými poruchami. Naleznou v ní nejnovější možnosti dia­gnostiky a léčby vzácných chorob v hematologii a také jejich diferenciální dia­gnostiku.

Plný text v PDF