Přizpůsobení pooperační léčby pomocí biopsie sentinelové lymfatické uzliny u karcinomu endometria s nízkým a středním rizikem – klinická studie SENTRY

flag

Klin Onkol 2024; 37(2): 126-133. DOI: 10.48095/ccko2024126.

Východiska: Zatímco totální hysterektomie a bilaterální salpingo-ooforektomie bez stagingu lymfatických uzlin jsou standardní pro karcinom endometria s nízkým a středním rizikem, určité histopatologické faktory odhalené po operaci mohou vyžadovat další intervence. Naše studie hodnotila vliv biopsie sentinelové lymfatické uzliny na pooperační rozhodování. Materiál a metody: Do studie SENTRY (červenec 2021 – únor 2023) jsme zařadili pacientky s nízkým stupněm endometrioidního karcinomu endometria ve stadiu FIGO IA–IB. Laparoskopické mapování sentinelových lymfatických uzlin pomocí indocyaninové zeleně bylo provedeno spolu s totální hysterektomií s bilaterální salpingo-ooforektomií. Byly hodnoceny následné změny managementu na základě výsledků biopsie sentinelové lymfatické uzliny. Studie byla registrována na ClinicalTrials.gov (NCT04972682). Výsledky: Z celkového počtu 100 účastnic studie byla bilaterální detekce pozorována u 91 % pacientek při střední době detekce 10 min (mezikvartilové rozmezí 8–13 min). Metastázy sentinelové lymfatické uzliny byly nalezeny u 8 % (n = 8) účastníků. Pooperační FIGO staging se zvýšil u 15 % (n = 15) a snížil u 5 % (n = 5) pacientek. Výsledky biopsie sentinelové lymfatické uzliny změnily plán adjuvantní léčby u 20 % (n = 20): zevní radioterapie byla vynechána ve 12 % (n = 12), zatímco u 6 % (n = 6) byla přidána zevní radioterapie +/– systémová chemoterapie v důsledku metastáz sentinelových lymfatických uzlin. U 2 % (n = 2) bylo pole zevní radioterapie rozšířeno o paraaortální oblast. Nebyly hlášeny žádné peroperační komplikace a nebyla zaznamenána vyšší 30denní morbidita ani mortalita. Během střední doby sledování 14 měsíců (95% interval spolehlivosti 12–15 měsíců) se v souboru nevyskytly lymfedémy ani pánevní recidivy hlášené pacientkami. Závěr: Biopsie sentinelové lymfatické uzliny pomocí indocyaninové zeleně je bezpečný postup a umožňuje přizpůsobení adjuvantní terapie u předpokládaného karcinomu endometria s nízkým a středním rizikem. Pomáhá vyhnout se přeléčení externí radioterapií a v případě potřeby zavést další modality.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2024126

Plný text v PDF