Pomozte nám zjistit, jaké je společenské a profesní postavení našich sester ve srovnání se zahraničím

Pomozte nám zjistit, jaké je společenské a profesní postavení našich sester ve srovnání se zahraničím

Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat k participaci na projektu EQUANU - Equality in societal and professional recognition of nurses (Rovnost ve společenském a profesním postavení sester) formou vyplnění online dotazníku. Projekt se zabývá analýzou a mezinárodním srovnáním společenského a profesního postavení sester v Evropských zemích v průběhu několika po sobě následujících let (2022-2032). Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

Podmínky účasti:

Cílovou populací projektu jsou

  • sestry (všeobecné/dětské/praktické) pracující na území České republiky
  • všichni občané České republiky starší 18 let.

Obě skupiny se mohou zúčastnit formou vyplnění elektronického dotazníku. Zodpovězení vyžaduje v obou případech časovou dotaci přibližně 15 minut. V obou případech neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze názory na činnosti a profesi sester.

V letošním roce bude sběr dat probíhat v období od 15. 3. do 30. 6. 2024.

Dotazník určený PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST je možné nalézt ZDE 

Benefity:

Předpokládáme, že výstupy projektu přispějí k formulaci doporučení, která by v budoucnu vedla k jednotnější představě o profesní roli sester v Evropském prostředí, což by zároveň (mimo jiné) mohlo podpořit a usnadnit jejich mobilitu na evropském pracovním trhu. Jakýkoli přímý osobní prospěch za účast na tomto projektu však není možné garantovat.

Ochrana soukromí:

Dotazník je anonymní a informace o účastí respondentů v projektu jsou považovány za přísně důvěrné. Data jsou ukládána na zabezpečená uložiště (jejich správcem je University of Antwerp, Belgie) a přístup k nim má pouze výzkumný tým.  Respondenty není a nebude možné identifikovat jménem ani jakýmkoli jiným způsobem v záznamech, výsledcích nebo publikacích souvisejících s projektem.

Znění informovaného souhlasu naleznete ZDE.

Etické schválení:

Projekt byl na mezinárodní úrovni byl schválen Etickou komisí University of Antwerp (referenční číslo – BUN B3002022000104) a v rámci České republiky pak Etickou komisí Masarykovy univerzity (referenční číslo 2/2023).

 

V případě dalších dotazů k projektu využijte následujících kontaktů:

Předem velmi děkuji za rozhodnutí k vyplnění dotazníku a zejména jeho další šíření mezi kolegy a známe.

V případě, že máte ve svém okolí také někoho, kdo v současné době pracuje jako sestra (všeobecná/dětská/praktická), je možné předat také odkaz pro vyplnění zástupci této profese.

Dotazník určený PRO SESTRY je možné nalézt ZDE.

S úctou,

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Přednostka Ústavu zdravotnických věd,
Proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie 
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno