enoxaparin (účinná látka)

Lék ze skupiny antikoagulancia (brání srážení krve), antitrombotika, nízkomolekulární heparin

Mechanismus účinku léku

  • Enoxaparin je nízkomolekulární heparin, ve kterém jsou odděleny antitrombotické a antikoagulační aktivity standartního heparinu. Je charakterizován vysokou anti-Xa aktivitou a nízkou anti-IIa nebo antitrombinovou aktivitou. Tyto antikoagulační aktivity jsou zprostředkovány antitrombinem III (ATIII), což u lidí vede k antitrombotickým účinkům.
  • Kromě anti-Xa/IIa aktivity byly zjištěny další antikoagulační a antiflogistické vlastnosti

Použití léku u onkologických pacientů

  • Prevence hluboké žilní trombózy pacientů s některými nádory s vysokým rizikem vzniku trombózy, při chirurgickém výkonu a u pacientů upoutaných na lůžko
  • Léčba tromboembolických příhod

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce jednou a dvakrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Enoxaparin nemá žádný nebo jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.