monitor klinické studie

Monitor klinické studie je člověk pověřený zadavatelem studie kontrolou správného provedení studie a kontrolou správnosti a úplnosti údajů zapsaných do formuláře pro sběr dat. Proto má monitor právo nahlížet do dokumentace nemocného (nemocný je o tom informován v informaci pro pacienta a svůj souhlas dává podpisem informovaného souhlasu). Monitor je vázán povinnou mlčenlivostí, nesmí prozradit totožnost nemocných léčených v klinické studii.