nadroparin (účinná látka)

Lék ze skupiny antikoagulancia (brání srážení krve), antitrombotika nízkomolekulární heparin

Mechanismus účinku léku

  • Nadroparin je nízkomolekulární heparin, vyznačuje se vysokou vazebnou afinitou k plazmatickému proteinu antitrombinu III (ATIII). Vazba na ATIII vede ke zrychlené inhibici faktoru Xa, což přispívá k vysokému antitrombotickému potenciálu nadroparinu. Mezi další mechanismy podílející se na antitrombotické aktivitě nadroparinu patří stimulace inhibitoru tkáňového faktoru TFP1, aktivace fibrinolýzy přímým uvolňováním aktivátoru tkáňového plazminogenu z endoteliálních buněk a ovlivnění hemoreologických parametrů (snížení krevní viskozity a zvýšení membránové fluidity trombocytů a granulocytů).

Použití léku u onkologických pacientů

  • Prevence hluboké žilní trombózy pacientů s některými nádory s vysokým rizikem vzniku trombózy při chirurgickém výkonu a u pacientů upoutaných na lůžko
  • Léčba tromboembolických příhod

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce jednou až dvakrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.