protonová terapie

Dne 6.11.2019 se konalo setkání zástupců zdravotních pojišťoven a odborných společností ČOS a SROBF k tématu protonové terapie. Výsledkem setkání je společné stanovisko. Indikace protonové terapie je navrhována MDT týmem příslušného KOC.

Tento dokument je uveřejněn na webových stránkách ASTRO. Informace o stanovisku ASTRO k protonové terapii byly součástí zápisu z jednání výboru ČOS ze dne 28. 11. 2017.

Členové výboru ČOS se jednomyslně připojují k podnětu Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky zaslaným k rukám vedení České lékařské komory s žádostí o prošetření okolností, které se týkají činnosti Protonového centra Praha, zejména reklamní kampaně tohoto zdravotnického zařízení. Výbor ČOS zaslal k rukám vedení České lékařské komory dopis. 

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Autor je předsedou Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro radiační onkologii a členem Vědecké rady České lékařské společnosti.

S blížícím se zahájení provozu Protonového centra v Praze se v tisku objevují objektivní, ale bohužel i zavádějící informace o této nové technologii radioterapie. Myslím, že řada nepřesných informací, publikovaných v tisku, jde na úkor novinářského zjednodušení a zkreslení odborných informací, které v dobré víře poskytli odborníci zástupcům médií o popisované metodě léčby nádorů protonovými svazky.