protonová terapie

Onkologický videopodcast - díl 12
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

12. díl onkologického podcastu se věnuje radioterapii. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA je doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. z Fakultní nemocnice Motol a  primář PTC Praha.  

Dne 6.11.2019 se konalo setkání zástupců zdravotních pojišťoven a odborných společností ČOS a SROBF k tématu protonové terapie. Výsledkem setkání je společné stanovisko. Indikace protonové terapie je navrhována MDT týmem příslušného KOC.

Tento dokument je uveřejněn na webových stránkách ASTRO. Informace o stanovisku ASTRO k protonové terapii byly součástí zápisu z jednání výboru ČOS ze dne 28. 11. 2017.

Členové výboru ČOS se jednomyslně připojují k podnětu Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky zaslaným k rukám vedení České lékařské komory s žádostí o prošetření okolností, které se týkají činnosti Protonového centra Praha, zejména reklamní kampaně tohoto zdravotnického zařízení. Výbor ČOS zaslal k rukám vedení České lékařské komory dopis. 

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Autor je předsedou Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro radiační onkologii a členem Vědecké rady České lékařské společnosti.

S blížícím se zahájení provozu Protonového centra v Praze se v tisku objevují objektivní, ale bohužel i zavádějící informace o této nové technologii radioterapie. Myslím, že řada nepřesných informací, publikovaných v tisku, jde na úkor novinářského zjednodušení a zkreslení odborných informací, které v dobré víře poskytli odborníci zástupcům médií o popisované metodě léčby nádorů protonovými svazky.