Reklamní kampaň Protonového centra Praha - připojení se výboru ČOS k podnětu SROBF

Členové výboru ČOS se jednomyslně připojují k podnětu Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky zaslaným k rukám vedení České lékařské komory s žádostí o prošetření okolností, které se týkají činnosti Protonového centra Praha, zejména reklamní kampaně tohoto zdravotnického zařízení. Výbor ČOS zaslal k rukám vedení České lékařské komory dopis. 

V Praze dne 21.4.2016

Vážený pan
MUDr. Milan Kubek, Ph.D.
Prezident České lékařské komory


Vážený pane prezidente,

výbor České onkologické společnosti (ČOS) ČLS JEP na svém zasedání dne 19.4.2016 projednal
podnět Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF), zaslaný k rukám vedení ČLK dne 14.4.2016, jmenovitě prof. MUDr. Jiřím Peterou, Ph.D. a prof. MUDr. Pavlem Šlampou, CSc. s žádostí o prošetření některých okolností, které se týkají činnosti Protonového centra Praha, a to zejména reklamní kampaně tohoto zdravotnického zařízení. SROBF je názoru, že reklamní kampaň Protonového centra Praha je často lživá a neetická, tím porušuje stavovské předpisy ČLK. 
Výbor ČOS jednomyslně odsouhlasil podporu tomuto podnětu, ke kterému se připojuje.

S pozdravem,

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Další informace:

Podnět Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF), zaslaný k rukám vedení ČLK dne 14.4.2016


Dopis Výboru České onkologické společnosti ČLS J.E.P. zaslaný k rukám vedení České lékařské komory dne 21.4. 2016 v pdf

Vyjádření Protonového centra Praha, zaslaný k rukám vedení České lékařské komory dne 29.4. 2016 byl uveřejněn na zpravodajském portálu E15