Informace o stanovisku ASTRO k úhradě protonové terapie

Tento dokument je uveřejněn na webových stránkách ASTRO. Informace o stanovisku ASTRO k protonové terapii byly součástí zápisu z jednání výboru ČOS ze dne 28. 11. 2017.

Mezi indikace, u kterých je použití protonové radioterapie nutno považovat za nezbytné z lékařského hlediska, ASTRO řadí:

 • Maligní a benigní primární nádory centrálního nervového systému (CNS)
 • Pokročilé (např. T4) a /nebo neresekovatelné nádory hlavy a krku
 • Nádory paranasálních dutin a jiných akcesorních dutin
 • Nemetastatické retroperitoneální sarkomy
 • Reiradiace, kdy kumulativní dávka na kritické struktury překračuje toleranční dávku
 • Hepatocelulární karcinom
 • Oční nádory, včetně intraokulárního melanomu
 • Nádory dosahující nebo lokalizované do baze lební, včetně, ale ne výlučně, chordomů a chondrosarkomů
 • Primární nebo metastatické nádory páteře, kdy by mohla být překročena při běžné terapii toleranční dávka na míchu nebo kdy již byla mícha v minulosti ozářena
 • Primární nebo benigní solidní nádory u dětí léčených s kurativním záměrem, případně při paliativní léčbě, platí-li jedno z kritérií uvedených výše
 • Pacienti s genetickými syndromy, u kterých je celkový objem ozářené tkáně zásadní, včetně, ale ne výlučně, pacientů s NF-1 a retinoblastomem

ASTRO definuje další skupinu nemocných, u kterých doporučuje úhradu protonové terapie, pokud je pacient zařazen do klinické studie (Institutional Research Board (IRB) – approved study) nebo do registru schváleného Medicare. Sem ASTRO řadí:

 • Non-T4 a resetovatelné nádory hlavy a krku
 • Non – metastatický karcinom prostaty
 • Karcinom prsu
 • Malignity hrudníku, včetně nemetastazujícího karcinomu plic a jícnu
 • Nádory dutiny břišní včetně nemetastatického primárního karcinomu pankreatu, žlučovodů a nadledvin
 • Nádory pánve včetně nemetastatického karcinomu rekta, anu, měchýře a čípku děložního

Tento dokument je uveřejněn na webových stránkách ASTRO.

Informace o stanovisku ASTRO k protonové terapii byly součástí zápisu z jednání výboru ČOS ze dne 28. 11. 2017.

Klíčová slova
protonová terapie