Chemoterapia Hodgkinovej choroby

flag

Klin Onkol 1988; 1(1): 6-10.

Pokročilá Hodgkinova choroba je prototypom ochorenia, pri ktorom agresívna účinná chemoterapia podstatne zmenila prognózu predtým nevyliečitelného nádorového ochorenia. Viaceré kombinácie cytostatik indukujú 70-90% kompletných remisií. Vačšina pacientov po dosiahnutí kompletnej remisie nerelapsuje. Napriek tomu, že velká část klinických onkologov považuje komináciu MOPP (mechloretín, vinkrestín, prokarbazín a prednizón) za dostatočnú terapii, hromadia sa dokazy, že striedanie dvoch, resp.troch skrížene nerezistentných kombinácií dosahuje lepšie výsledky. Radikálna chemoterapia vyžaduje starostlivé monitorovanie toxicity a jej včasné liečenie. Rádioterapia podaná na oblasti s povodne objemnou lymfatickou masou znižuje výskyt relapsov. Relapsy je možné zvládnut u značnej časti chorých novými kombináciami cytostatík, alebo rádioterapiou. Počas sledovania chorých po ukončení liečby je potrebné venovat pozornost možnému vzniku sekundárnych neoplastických ochorení.