Koexprese CEA a CA 19-9 u kolorektálních karcinomů

flag

Klin Onkol 1989; 2(2): 49-52.

V souboru 101 kolorektálních adenokarcinomů byl imunohistologicky modelově zhodnocen potenciální přínos použití směsi (koktajlu) monoklonálních protilátek anti-CEA a anti-CA 19-9 pro zvýšení vazeb protilátky v nádorové tkáni. CEA byl exprimován v homogenní podobě v 69% případů, v 30% heterogenně, pouze jeden případ byl zcela negativní. Homogenní pozitivita pro CA 19-9 byla nalezena v 13%, heterogenní v 67%. Zbytek nádorů byl negativní. Přínos použité směsi protilátek anti-CEA a anti-CA 19-9 pro zvýšení počtu vazeb v nádoru se v tomto souboru projevil minimálně ve 30%, avšak až v 80% (pokud bychom brali v úvahu i zvýšení počtu vazeb na jednotlivých buňkách). V nádorech heterogenně exprimujících oba antigeny však často zůstává podstatná část buněk zcela negativních pro oba antigeny, což je v těchto případech hlavní limitací efektivního imunotergetingu s použitím takového jednoduchého protilátkového koktajlu.