Klinické aspekty využitia modifikovanej frakcionácie liečby žiarením pri kombinácii rádioterapie a chemoterapie

flag

Klin Onkol 1989; 2(5): 133-140.

Vzájomne prepojený alternujúci režim (The interdigitated alternating regimen) rádio-chemoterapie pri využití hyperfrakcionácie, akcelerovanej frakcionácie, split course terapie, shrinking field techniky, dovolujú rešpektovať z hladiska nádorovej odpovede klúčovú požiadavku aplikácie nominálnej dozáže obidvoch modalít pri prijatelnom riziku poškodenia rýchlo a osobitne tiež pomaly odpovedajúcich normálnych tkanív. Formalizmus lineárneho kvadratického modelu bunkového prežívania a recepčných operačných charakteristických kriviek poskytujú oporu v procese rozhodovania a vedenia kombinovanej liečby. Výsledky matematického modelovania je však nutné interpretovať obozretne a neprenášať ich nekriticky do klinickej praxe.