Význam histopatologického gradingu spinocelulárního karcinomu čípku děložního

flag

Klin Onkol 1989; 2(6): 178-182.

Na souboru 104 pacientek se spinocelulárním karcinomem čípku děložního stadia Ib-IIIb (FIGO) byl studován vliv histologicky klasifikované diferenciace nádoru na prognózu a vypracovnán vlastní skórovací systém hodnocení diferenciace v histologickém obrazu. Navržené skóre diferenciace semikvantitativně hodnotí keratinizaci, stratifikaci a invazivitu. Skóre odráží vztahy mezi diferenciací, invazivitou, metastatickým potenciálem a radiosenzitivitou, je jednoduché a reprodukovatelné. Ve stadiu Ib byl prognosticky nejpříznivější dobře diferencovaný karcinom, ve stadiu II středně diferencovaný a ve stadiu III středně a špatně diferencovaný. Skóre je prognosticky významné, společně s objemem nádoru a lymfografií přináší stagingu (FIGO) individuálnější zaměření. Je diskutována jeho klinická aplikace zejména ve stadiu Ib.