Nádorové HLA-D antigeny a progrese maligního melanomu

flag

Klin Onkol 1990; 3(2): 44-49.

Souhrn: HLA-D antigeny jsou přítomny v nádorových buňkách asi u poloviny primárních maligních melanomů. Ačkoli se HLA-D pozitivní fenotyp melanomu zdá být nepříznivým prognostickým faktorem, není dosud přesně známa biologická role přítomnosti tohoto znaku v nádoru ani charakteristika jeho změn během progrese onemocnění. Imunohistochemickým vyšetřením tkáňových řezů s pomocí anti-HLA-D monoklonální protilátky CR3/43 a APAAP techniky byla sledována stabilita exprese HLA-D antigenů nádorem v průběhu nemoci. Bylo analyzováno 72 sekvenčních biopsií primárních melanomů, uzlinových a vzdálených podkožních metastáz získaných od 19 pacientů, kteří byli sledováni po celou dobu progrese onemocnění maligním melanomem. HLA-D antigeny byly přítomny u 52,6% primárních melanomů, avšak pouze u 21,1% uzlinových a 23,5% podkožních metastáz. Tento pokles HLA-D pozitivity v metastázách je v práci široce diskutován z hlediska dualismu funkce HLA-D antigenů jako imunoregulačních molekul i jejich proměnlivého výskytu v různých fázích diferenciace melanomových buněk.