Nespecifická aktivní imunoterapie vakcínou BCG u nemocných s karcinomem prsu. Hodnocení po sedmiletém sledování

flag

Klin Onkol 1990; 3(2): 50-52.

Souhrn: Uvedená prospektivní studie srovnává výsledky dvou léčebných přístupů u 60 nemocných s karcinomem prsu rozsahu T1-2a NO-1a MO, sledovaných průměrně 86 měsíců. 31 nemocných bylo léčeno pouhým chirurgickým zákrokem (mastektomie a exenterace axilly, popřípadě revize a extirpace uzlin v povodí arteriae thoracicae internace u nádorů lokalizovaných v mediálních kvadrantech). U 29 nemocných byla ve třetím týdnu po témže zákroku zahájena dlouhodobá imunoterapie BCG vakcínou Pasteur skartifikační metodou (3,75-32.107 viabilních jednotek v jedné dávce, v prvních 3 měsících 1x týdně, v následujících 9 měsících 1x za 6 týdnů a dále do tří let po mastektomii, 1x za 6 měsíců). Nebyl shledán rozdíl v incidenci progrese onemocnění a úmrtí v důsledku této progrese mezi oběma skupinami.