Přehled současných poznatků o DNA cytometrií u karcinomu prsu

flag

Klin Onkol 1990; 3(3): 67-70.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Existuje stále více důkazů, že určujícími faktory průběhu nádorového onemocnění jsou biologické vlastnosti nádoru. Jsou zároveň i determinantou a limitací úspěšnosti jednotlivých léčebných modalit, které bude nutno v budoucnu přizpůsobovat individuální povaze a vlastnostem nádoru. V praxi aktuálně použitelné jsou např. charakteristiky obsahu DNA v nádorových buňkách, které se výrazně liší od normálních, netransformovaných buněk, avšak zůstávají poměrně stabilní v průběhu progrese nádorových onemocnění. Jde jednak o kvantiativní profil abnormalit DNA v nádoru (DNA ploiditu), jednak o proporci proliferujícího kompartmentu (% S-fáze, proliferacní index, tj. S + G2-fáze). DNA ploidita odráží stupeň genetické instability s přímou vazbou ke gradingu; cytokinetické charakteristiky (% S-fáze proliferacní index) předurčují spíše dynamiku onemocnění a zřejmě i šance antiproliferační léčby v každém jednotlivém případě. Existuje i vzájemná vazba mezi oběma základními charakteristikami obsahu a distribuce DNA v tom, že instabilní DNA aneuploidní nádory mívají vyšší proliferacní index, což se zdá předurčovat jejich obecně vyšší maligní potenciál.