VI. mezinárodní konference onkologických sester v Amsterodamu

flag

Klin Onkol 1991; 4(3): 91.

Ve dnech 12.-17. srpna 1990 jsem se aktivně zúčastnila VI. mezinárodní konference onkologických sester v Amsterodamu. Cestu jsem si hradila sama, ostatní náklady sponzorovala švédská sesterská společnost jako výraz sympatie ke změnám v Československu. Konference se konala ve velkém mezinárodním sjezdovém centru RAI, které poskytuje možnost pořádání několika velkých akcí najednou, včetně perfektního zázemí a služeb. Konference se zúčastnilo 1 500 středně zdravotnických pracovníků, převážně žen, ze 60 zemí celého světa. Jednací řečí byla angličtina, která byla jen v hlavním sále překládána do japonštiny.

Konferenci předcházely předkonferenční kursy, které pořádala Evropská škola onkologie. Byla probírána celkem čtyři témata: Základní principy ošetřovatelství v onkologii, Úvod do péče o nemocné se změnami tělesného stavu, Péče o umírající nemocné a Úvod do sesterského výzkumu. Víkendová symposia se týkala onemocnění AIDS, radioterapie, imunologie, rehabilitace, transplantace kostní dřeně, paliativní péče, nutrice, dětské onkologie, duševních problémů nemocných a výuky a řízení sester. Všechny výše uvedené akce před vlastní konferencí byly placeny zvlášť a nemohla jsem se jich zúčastnit.

Vlastní konference zahrnovala přednášky, postery, diskuse u kulatého stolu a symposia na vybraná témata. Z jednotlivých témat chci jmenovat alespoň některá: Svět bez nádorů - sen nebo realita?, Péče o nemocné s rakovinou - cena - versus zisk, Výuka onkologických sester - luxus nebo nezbytnost?, Aplikace výzkumu v klinické praxi, Nové pokroky v klinickém výzkumu, Výchova veřejnosti proti kouření, Rakovina u starší generace, Rakovina u dětí - zachování normálního života, Symptomatická léčba onkologických nemocných - léčba bolesti, nausey a zvracení, slabosti, nechutenství a nakonec velmi zajímavé téma Péče o pečující, zabývající se problémy onkologických sester z jejich osobního hlediska (rodina, volný čas, stres, etické problémy). Ze symposií ve večerních hodinách byla zajímavá například: Prevence a léčba lymfedému, Novinky v podpůrné léčbě, Domácí péče o onkologické nemocné a jejich rodiny. Ošetřovatelská péče o nemocné léčené chemoterapií a dále Jak připravit abstrakt, poster a přednášku, Psaní publikací, Sestry v protinádorovém výzkumu.

Je jasné, že program byl doslova nabitý a že při paralelním probíhání někdy i tří akci najednou se nedalo všechno stihnout. Současně probíhala v prostorách kongresového předsálí výstava asi dvaceti firem, které předváděly nejnovější pomůcky a materiál pro ošetřování nemocných. Postery s podobnými tématy jako přednášky, v počtu kolem 50, se v průběhu konference měnily dvakrát.

Převzato: 30. 1. 1991; Přijato: 26. 2. 1991